Fordele ved Landfill Mining

I Danmark har vi i øjeblikket begrænsede succesfulde erfaringer med Landfill Mining projekter. Gennemførte litteraturstudier har vist, at der er mange umiddelbare fordele ved at gennemføre LFM af miljømæssig karakter.

I nærværende projekt er målet, at vi får undersøgt og dokumenteret, hvilke ressourcer et ældre deponi fra starten af 1980’erne indeholder, herunder at afprøve nye undersøgelses- og sorteringsmetoder samt vurdere de fremtidige muligheder og potentiale for udvikling på andre lignende depoter. Vi vil ud fra resultaterne vurdere de miljømæssige fordele sammenstillet med de økonomiske gevinster, og vi forventer, at de opnåede resultater kan udbredes til en lang række andre deponier i Danmark med sammenlignelig affaldssammensætning.

Nedenfor er listet en række fordele på både på den korte og den lange bane, hvor tidligere deponerede ressourcer kommer tilbage i kredsløbet samtidigt med at en potentiel miljørisiko elimineres til glæde for fremtidige generationer.

  • Jern, aluminium, kobber og andre metaller kan frasorteres fra det tidligere deponerede materiale og substituere brugen af jomfruelige materialer.
  • Plastic og glas kan frasorteres fra det tidligere deponerede materiale og substituere brugen af jomfruelige materialer.
  • Forbrændingsegnet affald der udsorteres kan energiudnyttes og substituere brugen af fossile brændsler.
  • Frasorteret ren jord kan genanvendes til daglig/slutafdækning eller andre formål.
  • Eventuelle ”glemte” områder med farligt affald kan opgraves og efterfølgende håndteres miljømæssigt forsvarligt.
  • Fjernelse eller minimering af nuværende omkostninger til perkolat håndtering (primært kontrollerede depoter), herunder en evt. nedsættelse af efterbehandlingsperiodens længde.
  • Fjernelse eller minimering af trussel over for arealanvendelse, grundvand eller recipienter (primært ældre forureningskortlagte lossepladser/fyldpladser).
  • Anlægningen af nye depoter kan udskydes, da LFM betyder udvidet kapacitet på eksisterende depoter.
  • Metan-emissionen reduceres fra det oprensede område, hvilket resulterer i at CO2 aftrykket forbedres med en faktor 25 og dertil hørende markant klimagevinst.
  • LFM-behandlede områder kan udvikles til andre formål, herunder byudvikling eller rekreative områder.