Om projektet

Landfill Mining (LFM) er en proces, hvor tidligere deponeret affald opgraves og sorteres med det hovedformål at opnå miljømæssige, økonomiske eller sociale fordele eller en kombination af flere fordele.

Det øgede europæiske fokus på de knappe ressourcer og den cirkulære økonomi har medført oprettelsen af EURELCO i marts 2014. EURELCO er et europæisk netværk, der arbejder for at udbrede Landfill Mining, hvor tidligere deponerede ressourcer udtages fra deponierne. Netværket består af alle typer aktører, herunder myndigheder, virksomheder, organisationer og universiteter. EURELCO arbejder for at fremme innovation inden for teknologi, lovgivningsmæssige aspekter, sociale og økonomiske forhold samt miljømæssige og organisatoriske forhold.

Målet er at sætte Landfill Mining på dagsordenen hen mod en ressourceeffektiv, cirkulær og klimavenlig økonomi. I den forbindelse vurderes metoden at kunne eksporteres til andre lande som f.eks. Belgien, der som de første er i gang med at udvikle en såkaldt LFM – policy, hvor de udvælger ældre lossepladser, som egner sig til opgravning. Det er målet, at belgierne vil grave alle ældre lossepladser op i den takt, der er penge til det.

I Danmark er der ringe erfaring med LFM, og der er pt. kun gennemført to projekter, hhv. REFA Gerringe deponi og SHERMAN projektet AV Miljø. Begge projekter blev dog stoppet efter meget kort tid pga. udfordringer med sorteringsgrad og økonomi. Gennem dette projekt er håbet, at vi kan bidrage til, at LFM i 2020 vil være i brug over hele EU, og at det vil være en vigtig bestanddel af en ressourceeffektiv, cirkulær klima-venlig økonomi. Ved at sikre dette vil vi bidrage til, at EU’s 150.000 til 500.000 deponier i fremtiden bliver en kilde til en væsentlig del af EU’s fremtidige materiale-, energi-og arealbehov – en tankegang, der er god i tråd med Regeringens Ressourcestrategi og den Europæiske miljødagsorden.  Derfor er der fortsat behov for at udvikle nye og standardiserede metoder til udgravning og sortering af tidligere deponeret affald. Som en vigtig del af dette projekt vil projektets parter derfor udarbejde en beskrivelse af både forretningsmæssige og tekniske forhold, der skal tages hensyn til og vurderes inden opstart af et LFM projekt.